Medlemsvilkår - Hurdal BJJ

Gå til innhold

MEDLEMSAVTALE GJELDENDE FOR HURDAL BJJ
 

Vilkår pr. 16.08.2023.

OBS: Denne må signeres på papir eller ev. elektronisk ordning vi velger.

 
DEL I


 
Virkeområde
Denne avtalen gjelder mellom Novus Academy Hurdal BJJ. Arne Talsnes vil i hvert fall foreløpig stå som ansvarlig, ev. gjennom et foretak. MERK: Vi tar også sikte på mulighet for påmelding via Spond. Påmelding via Spond er et alternativ til papirutgave.

 
 
Medlemmets navn og fødselsdato mv.

 
Medlemmet er               Voksen (Sett kryss) ⃝   og/eller               Barn (Sett kryss): ⃝
 
Medlemmets Navn:
 
Fødselsdato:
 
E-post:
 
Mobiltelefon:
 
Gateadresse:
 
Postnummer:                                Poststed:
 
 
             Ev. to medlemmer i samme avtale: Skriv over/ved siden av.

 
 
Medlemets pårørende forelder/foreldre:

 
Navn 1:                                                                                      Navn 2:
 
 
Tlf:
 
Epost:
 
Adresse:
 
Tlf:
 
Epost:
 
Adresse:

 
 
Pris
 
Du får 1 times gratis prøvetrening – OBS: Du må likevel melde deg på og fylle ut dette skjemaet. Vi trenger å vite hvem som deltar.

 
 
Barn: Kr. 200 pr. mnd. (*1, 2* og *3)                 Sett kryss: ⃝       Fra dato: .....  /  .....  – 20.....
 
Voksen: Kr. 250 pr. mnd. (*1, 2* og *3)             Sett kryss: ⃝       Fra dato: .....  /  .....  – 20.....
 
Treningsavgift for Drop In er kr 150 pr. gang.   Sett kryss: ⃝       Fra dato: .....  /  .....  – 20.....
 
Aldri prøvd BJJ?: Gratis prøvetime:                  Sett kryss: ⃝       Fra dato: .....  /  .....  – 20.....

 
 
Forbehold:
 
(*1 det kreves medlemskap i Hurdal idrettslag. Årspris pr. 10/6-2023: 300 pr. barn, 500 pr voksen eller kr. 700 pr. familie)
 
(*2 ) prisen forutsetter at man melder seg på minimum 1 semester (høst/vår).
 
(*3 medlemsavgiftens størrelse avhenger pr. i dag av at vi fortsatt får trene i Hurdal idrettshall)


 
 
Betalingsinfo og vilkår
 
Forhåndsbetaling: Etter eventuell gratis prøvetrening må betaling skje før neste trening.

Betalingsinformasjon sendes til oppgitt e-postadresse. Betaling foretas senest innen oppstart. Det må påregnes at betaling vil måtte skje via Spond eller annen ordning. Selv om denne geskjeften ikke har som ideal å oppnå annet overskudd enn det som ev. trengs til vedlikehold, gjenanskaffelser og muligens noe mer utstyr, ev. andre utgifter, er denne avtale/betalingsplikt like forpliktende som i enhver annen avtale.

 
 
Hvorfor prisen for Drop In er så mye høyere? Du må gjerne betale for Drop In, men Drop In timer medfører ekstra arbeid, derfor prisnivået. Slik kan prisene holdes på ønsket nivå. Vi er alle avhengige av dette går rundt økonomisk. Derfor er det nødvendig å redusere unødig tidsbruk.


 
 
Varighet
 
Året deles i 2 semester. Dersom du ønsker å bli medlem (etter en eventuell gratis prøvetrening), må du binde deg for minimum ett semester. Dersom du ønsker å melde deg på midt i et semester; spør om forholdsmessig redusering av medlemsavgiften. Prisen for ett semester er forholdsmessig fordelt slik at en betaler samme summen uavhengig av når i en måned man melder seg inn. Prisen for ett semester er delt på 6, og en kan derfor velge å betale for et helt semester samtidig (på forhånd).

 
 
Dette medvirker til at klubben får forutberegnelighet i forhold til behov for lokaler etc.
 
 
Det foregår i utgangspunktet ikke trening på helligdager eller i skoleferier. I skolens sommerferie kan det holdes stengt i 4 uker. Det kan hende tilbudet blir redusert til 1 treningsdag pr. uke i skolens sommerferie for øvrig.

 
 
På grunn av lidenskap for BJJ kan det likevel tenkes at vi forlenger det enkelte semester, men da vil det komme nærmere beskjed til medlemmene og/eller på medlemssider.
 
 
Drop in betaling innebærer kun deltakelse på én treningsdag. Dersom en betaler for 1 drop in time, gjelder denne kun for den nærmeste treningsdagen.


 
 
Treningstider
 
Treningstider vil i utgangspunktet være torsdager – samt søndager fra uke 19 2024, dvs. det blir trening fra og med torsdag 17. og søndag 20. august.

 
 
Nærmere timeplan og sted vil finnes på nettsiden eller på facebook. Se novusacademy.no, hurdalbjj.com og/eller fb-siden til Novus Academy Hurdal.

 
 
Eventuelle endringer vil sendes til den e-postadresse som medlemmet har opplyst og/eller brukt ifm. påmelding, medlemskontakt mv.


 
 
Underskrifter
 
Jeg/vi bekrefter å ha lest gjennom avtalen – både Del I og Del II og at jeg/vi forstår den. Herunder at medlemmer selv må ordne seg med eventuelle forsikringer. Hver deltaker tar selv risikoen for det som måtte skje på trening. Eventuelle ulykker/skader/etc. må ordnes opp privat.
 
 
Jeg bekrefter også at jeg vet at medlemsvilkårene kan endre seg noe underveis, og at jeg selv plikter å følge med på ‘Medlemsvilkår’, enten på nettsiden www.hurdalbjj.com eller på e-post etter forespørsel.

 
 
Jeg signerer på egne vegne         (Sett kryss): ⃝
 
 
Jeg er forelder/pårørende og signerer på vegne av barnet           (Sett kryss): ⃝
 
 

Både jeg og barnet/a skal være medlemmer, og
jeg signerer på vegne av begge    (Sett kryss): ⃝

 
 
........................................................            ..................................................................
 
 

Blokkbokstaver:
 
 
........................................................             ..................................................................

OBS: Denne må signeres på papir eller ev. elektronisk ordning vi velger.MEDLEMSVILKÅR
  
DEL II

Diverse medlemsvilkår – Ansvarsfraskrivelser mv.
 
Det enkelte medlem må selv tegne eventuelle ulykkesforsikringer via sine egne private forsikringsselskap. Medlemmet er derfor ikke omfattet av ulykkesforsikringene i klubben eller forgbund som måtte være tilknyttet. Medlemmet er derfor innforstått med at medlemmet selv er forpliktet til å sørge for relevante forsikringsordninger tilknyttet skader, ulykker sykdommer, tap av eiendeler og lignende.
 
 
Jeg og/eller medlemmet jeg signerer for står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i aktivitetene som foregår i regi av Novus Academy Hurdal BJJ.
 
Ansvarlige instruktører/trenere fraskriver seg ethvert ansvar for skader, ulykker, sykdommer, tap av eiendeler og lignende som oppstår i forbindelse med trening, opphold i lokalet eller på veil til eller fra treningslokalet. All trening eller opphold i treningslokalene, eller transport til og fra treningslokalet, skjer på eget ansvar.
 
 
Medlemmet må selv søre for å disponere og benytte relevant beskyttelsesutstyr som enhver tid er hensiktsmesig i forhold til treningens innhold og form.
 
 
Medlemmet forplikter seg til å bidra til et godt treningsmiljø og følge de ordensregler som gjelder, samt de retningsgjelder som gis av trener/instruktør. Brudd på disse reglene vil kunne medføre bortvisning fra trening og eventuelt utestengelse fra treningstilbudet.
 
 
Misbruk av tillært kunnskap medfører automatisk utestengelse fra treningstilbudet.
 
 
Jeg og/eller medlemmet jeg signerer for kan bli avbildet og filmet, og innholdet kan brukes til profilering.
 
 
Novus Academy Hurdal BJJ er et rent treningssted. Uanmeldt testing av utøvere kan forekomme.
 
 
Novus Academy Hurdal BJJ vil kunne ha redusert eller intet treningstilbud i forbindelse med ferier og helligdager.
 
 
Novus Academy Hurdal BJJ forbeholder seg retten til, uten å måtte oppgi begrunnelse, å avslutte medlemskapet på hvilket som helst tidspunkt – også innenfor avtaleperioden.
 
 
Betalt treningsavgift blir ikke refundert. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras andre.
 
 
Jeg er innforstått med at «ordensregler/matteregler» gjelder, og at disse kan endres underveis i semesteret. Se nettsiden for endringer.
 
 
Endring av kontaktinformasjon
 
Jeg og/eller medlemmet jeg signerer for plikter å melde ifra om adresseendring og/eller endring av e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.
 
 
Særskilt forbehold og informasjon
 
Fra sommeren 2023 foregår treningene i/ved Hurdal idrettshall. Det tas forbehold om bortfall av treningstid ved sykdom el.l. Trening bortfaller i utgangspunktet i skolens ferier. Det vil imidlertid forsøkes å få til minimum 1 treningsdag per uke i sommerferien bortsett fra i 3 uker.
 
 
Ved annet bortfall av trening vil medlemmet bli kompensert med tilbakebetaling av en forholdsmessig andel, eventuelt forlengelse.
 
 
 
 
 
Ordensregler / «Matteregler»
 
Vi skal ha det gøy og sosialt. BJJ er kjent for å være mer avslappet og uformelt i stilen enn en del asiatiske kampsporter. Vi må likevel ha trygge rammer. Derfor gjelder følgende vilkår for alle medlemmer, voksne som barn.
 
 
1.       Sett skoene utenfor rommet (rett innenfor døren).
 
2.       Aldri gå på matten med sko!
 
3.       Lær deg hva «tappe» betyr – spør instruktøren. Du kan gjerne «tappe» mer enn nødvendig. Det å «tappe» innebærer å si «stopp» og at man gir seg. Etter hvert er det for øvrig lærerikt å å eksperimentere slik at du må tappe. Da finner du grenser for mulige bevegelser, mulige reaksjoner etc., og da bør du også tappe selv om du kanskje ikke må – så du og vi er sikre på at begge parter kommer skadefri fra det.
 
4.       Vi har tidvis tett kontakt og er avhengig av gjensidig respekt og høflighet.
 
5.       God hygiene er en selvfølge. Korte negler likeså. Lange negler vil være en ulempe både for deg selv og dine treningspartnere.
 
6.       Bruk kun rene treningsklær.
 
7.       Unngå oppmøte ved smittsomme sykdommer.
 
8.       Informer instruktøren dersom du av en eller annen grunn tror du ikke kan gjennomføre deler av treningen når du møter opp. Det er imidlertid ditt eget ansvar å avklare med din egen lege dersom du er usikker på om du kan delta i våre aktiviteter.
 
9.       Så sant instruktøren finner det ønskelig, vil treningen tilpasses for deg dersom du er skadet. Imidlertid vil treningen for de øvrige vanligvis gå som normalt.
 
10.   Vi bruker GI. Du kan imidlertid begynne uten GI. Det forutsettes at GI er innkjøpt etter de 2 første treningene. Se mer informasjon på nettsiden om bl.a. hvilken type GI du bør anskaffe og hvor du kan få kjøpt den.
 
11.   Rekk opp hånden ved spørsmål.
 
12.   Ikke drikk eller forlat lokalet uten å klarere dette med instruktør. Dette skyldes blant annet din egen og vår sikkerhet.
 
13.   Vi stiller opp på rekke etter gradering både ved start og slutt av treningen. Øvrige oppstillinger betyr ikke gradering noe. Du vil få veiledning. Dette har flere årsaker, men vit at du alltid får like mye respekt uavhengig av hvilken gradering du har eller hvor god du er.
 
14.   Det kan ikke sies nok ganger: Dersom din treningspartner tapper, må du slippe opp låsen/kvelningen øyeblikkelig. Dersom ikke annet er avtalt eller uttrykkelig sies, må du også flytte deg helt vekk fra din treningspartner.
 
 
Dersom erfaringen tilsier at vi må tillegge øvrige vilkår av hensyn til treningsmiljøet, vil vi gjøre dette for å sikre at alle får en god treningsopplevelse. Du vil finne oppdaterte vilkår på klubbens nettside.
 
 
Påminnelse
 
Husk at du lærer svært effektive teknikker, som blant annet brukes av politiet og militæret i flere land. Uavhengig av hvor god du er må du imidlertid regne med egne skader ved konfrontasjoner.  Grensene for lovlig selvforsvar er noe skjønnsmessige og vurderes gjerne i etterpåklokskap. Forsøk derfor å unngå å få bruk for det du lærer. Det kommer gjerne et etterspill. Spør deg selv om du vil bruke tid og energi på det.
Tilbake til innholdet